Tulostettava versio

 

Seurakunnan on noudatettava henkilövalinnoissaan tasa-arvolakia. Tasa-arvolain mukaista kiellettynä syrjintää on, jos työnantaja työhön ottaessaan syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö, jollei työnantajan menettely ole johtunut muusta hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta tai jollei menettelyyn ole työn tai tehtävän laadusta johtuvaa painavaa ja hyväksyttävää syytä.

Kiellettyä syrjintää on myös se, että henkilö joutuu raskauden, synnytyksen tai muun sukupuoleen liittyvän syyn taikka sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvän seikan vuoksi epäedulliseen asemaan.

Seurakunnan tasa-arvosuunnitelman nojalla on mahdollisuus tehdä valinta siten, että vaikutetaan seurakunnan työntekijöiden sukupuolirakenteeseen virantäyttöjen yhteydessä. Tasa-arvosuunnitelmassa voidaan todeta, että tasavertaisista hakijoista valitaan sen sukupuolen edustaja, joka kyseisessä ammattiryhmässä on vähemmistönä, ellei työn tai tehtävien laadusta tai muuten hyväksyttävästä syystä muuta johdu.