Tulostettava versio

Työhön perehdyttäminen

Perehdyttäminen on uuden työntekijän vastaanottamista ja ohjaamista työhön ja työtehtäviin. Seurakunta on velvollinen huolehtimaan jokaisen työntekijänsä riittävästä perehdyttämisestä. Perehdyttämisen järjestäminen on esimiehen vastuulla. Uuden työntekijän työhön perehdyttäminen on tärkeä osa onnistunutta rekrytointiprosessia ja johtamisen osa-alue, jonka toteutumisesta jokaisen esimiehen tulee huolehtia. Perehdyttämisen avulla turvataan seurakunnan toiminnan sujuvuus ja laadukkuus työntekijöiden vaihtuessa tai siirtyessä seurakunnan sisällä uusiin tehtäviin.


Perehdyttämisessä on kolme tavoitealuetta:

1) ammattitaidon vahvistaminen

2) seurakunnan perustehtävän, toimintaperiaatteiden ja -ympäristön tunteminen

3) hallinnon toimintaperiaatteiden ja yhteistoimintajärjestelmän tunteminen.


Hyvällä perehdyttämisellä

  • seurakunta saa osaavan, työn tavoitteisiin sitoutuneen ja työn kokonaisuuden hahmottavan työntekijän,
  • uusi työntekijä kokee olevansa osa seurakunnan työyhteisöä,
  • vaaratilanteet, tapaturmat sekä työn psyykkinen kuormitus vähenevät, kun työympäristö ja -tehtävät ovat tuttuja,
  • työhyvinvointi lisääntyy, kun työntekijä kokee hallitsevansa työn vaatimukset

Perehdyttämisen tulokset näkyvät osaamisena, mielekkäänä ajankäyttönä ja työssäjaksamisena. Hyvin perehdytetty työntekijä tuntee tehtävänsä, vastuunsa ja velvollisuutensa, tietää asemansa työyhteisössä ja organisaatiossa, ja tietää kenen puoleen kääntyä silloin, kun kysyttävää ilmenee. Tällöin työntekijä myös jaksaa työssään ja pystyy antamaan hyvän työpanoksen. Hyvä perehdyttäminen on sekä työnantajan että työntekijän etu, ja sen hyvä hoitaminen on tärkeää aina työpaikan tai työtehtävien vaihtuessa. Erityisen tärkeää perehdyttäminen on silloin, kun työntekijä aloittaa kirkon työssä omaa työuraansa. Tällöin tavoitteena on vahvasti ammatti-identi­teetin vahvistaminen ja edellytysten luominen ammattitaidon jatkuvalle kehittymiselle.

Kirkkohallitus on hyväksynyt Kirkon perehdyttämisoppaan 2010, joka sisältää aineistoa paikallistasolla suunniteltavan perehdyttämisen suunnitteluun, organisointiin ja toteutukseen. Opas on laadittu seurakuntatyön näkökulmasta johdon, esimiesten ja muiden perehdyttäjien tueksi näiden huolehtiessa uusien työntekijöiden tai uusissa tehtävissä aloittavien työntekijöiden perehdyttämisestä. Opas löytyy tiedostomuotoisena Sakastin Koulutus-sivulta.

Perehdyttämisen merkitys on erityisen suuri työuran alussa.

 

 

Perehdyttämisopas

KIRKON PEREHDYTTÄMISOPAS - AINEISTOA SEURAKUNTIEN JOHDOLLE, ESIMIEHILLE JA MUILLE PEREHDYTTÄJILLE (Suomen ev.lut. kirkon keskushallinto. Sarja C 2010:6; ruotsinkielinen opas Sarja C 2010:7).

Opas sisältää aineistoa uusien työntekijöiden perehdyttämisen suunnitteluun, organisointiin ja toteutukseen. Se on laadittu seurakuntatyön näkökulmasta johdon, esimiesten ja muiden perehdyttäjien tueksi näiden huolehtiessa uusien työntekijöiden tai uusissa tehtävissä aloittavien työntekijöiden perehdyttämisestä.

Oppaassa esitellään perehdyttämiseen liittyviä periaatteellisia näkökohtia ja kuvataan perehdyttämisen tavoitteita. Liiteosaan on koottu tiedot perehdyttämiseen liittyvistä säädöksistä, määräyksistä ja ohjeista. Liitteisiin sisältyvät myös:

  • perehdyttämisen mallisuunnitelma
  • esimerkkejä perehdyttämisaineistoiksi
  • todistus pappisvirkaan vihityn perehdyttämisestä
  • kuvaus perehdytysvaiheeseen liittyvästä kirkon henkilöstökoulutuksesta
  • lähtevän työntekijän haastattelulomake.