Tulostettava versio

Nimikirja

Miksi nimikirjaa pidetään?

Nimikirjan tarkoituksena on antaa työnantajalle luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa viranhaltijoista ja työntekijöistä. Tällaisena se palvelee myös työntekijää. Nimikirjaote vastaa osittain työtodistusta.

Keistä nimikirjaa pidetään?

Nimikirjaa pidetään kirkon, tuomiokapitulien, seurakuntien ja seurakuntayhtymien viranhaltijoista ja työntekijöistä. Lisäksi nimikirjaa pidetään kaikista papeista, myös niistä, jotka eivät ole papin virassa.

Missä nimikirjaa pidetään?

Työnantaja pitää nimikirjaa viranhaltijoista ja työntekijöistä. Tuomiokapituli pitää nimikirjaa hiippakunnan työntekijöistä ja hiippakunnan kaikista papeista ja lehtoreista. Kirkkohallituksen työntekijöistä pidetään nimikirjaa kirkkohallituksessa, seurakunnan muista työntekijöistä kuin papeista ja lehtoreista pidetään nimikirjaa seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä, seurakuntayhtymän työntekijöistä pidetään nimikirjaa seurakuntayhtymässä.

Keneltä nimikirjaotetta voi pyytää?

Espoon tuomiokapitulissa pidettävistä nimikirjoista voi pyytää otetta sähköpostitse osoitteesta espoo.tuomiokapituli[at]evl.fi tai puhelimitse toimistosihteeri Eeva Partiolta. Nimikirjaotetta pyydettäessä tulee ilmoittaa otteen käyttötarkoitus.

Mihin nimikirjaotetta tarvitaan?

Nimikirjaotetta tarvitaan aina haettaessa papin virkaa seurakunnassa, seurakuntayhtymässä, hiippakunnassa tai kirkon keskushallinnossa. On myös hyvin suositeltavaa, että nimikirjaotetta käytetään yleisesti työnhaussa.

Mitä nimikirjaan merkitään?

Nimikirjaan merkitään vain nimikirjalain sallimia tietoja. Nimikirjaan merkitään yleisesti:

 • kaikki tutkinnot
 • vähintään 2 ov. / 4 op. / 50 h kestävä kirkon, valtion tai kunnan järjestämä tai maksama koulutus
 • muu koulutus, joka on kestoltaan 5 ov / 10 op / 180 h
 • pätevöitymiskoulutus (pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtamisen tutkinto, ylempi pastoraalitutkinto ym.)
 • oikeudet ja valat (pappisvihkimys, lehtorin oikeudet, tuomarinvala)
 • työ- ja virkasuhteet
 • työnteon keskeytykset perusteineen
 • kielitaito
 • huomattavat luottamustehtävät
 • arvonimet ja kunniamerkit
 • rangaistukset ja tuomiot
 • sivutoimiluvat

Miten nimikirjaotetta täydennetään?

Pappien ja lehtorien nimikirjaan täydennetään tuomiokapitulissa kaikki tiedot, jotka perustuvat tuomiokapitulin päätöksiin tai jotka tulevat tuomiokapituliin tiedoksi. Tällaisia tietoja ovat:

 • papiksi vihkiminen sekä lehtorin- ja pappisoikeudet
 • viranhoitomääräykset papin virkaan sekä oikeutukset järjestöjen palvelukseen
 • irtisanoutumiset ja virkavapaudet
 • sivutoimiluvat
 • kirkolliskokouksen ja hiippakunnan luottamustehtävät
 • rovastin arvo
 • rangaistukset
 • pastoraalitutkinnot ja kirkon koulutuskeskuksen koulutukset

Muut tiedot perustuvat henkilön itsensä tuomiokapitulille toimittamiin asiakirjoihin. Erityisesti kouluissa, yliopistoissa ja kristillisissä järjestöissä toimivien pappien ja lehtorien tulee huolehtia tietojensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. 

Millaiset työnteon keskeytykset merkitään?

Virkavapaudet, työlomat ja sairauslomat merkitään, kun ne vaikuttavat palvelussuhde-etuihin. Sairausloma vaikuttaa palvelussuhde-etuihin 60 päivän jälkeen. Muut virkavapaudet vaikuttavat palvelussuhde-etuihin, kun kalenterikuukaudessa on työpäiviä vähemmän kuin 14. Koska äitiysvapaaseen liittyy palvelussuhde-etuja, se merkitään aina nimikirjaan.

Edellä mainitun lisäksi piispainkokous on suositellut, että papiston nimikirjaan merkitään kaikki vähintään yhden kuukauden kalenterivuodessa kestävät työnteon keskeytykset.

Nimikirjaan merkitään myös virkavapauden peruste, koska se vaikuttaa palvelussuhde-etuihin.

Millainen kielitaito merkitään?

Kielitaito merkitään kielitutkinnon perusteella. Vuoden 1989 asetuksen perusteella ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvä kielikoe merkitään nimikirjaan. Muita kielikokeita ovat mm. Valtion kielitutkinto, jonka järjestää valtion kielitutkintolautakunta, ja ns. yleinen kielitutkinto, joita voi suorittaa monissa kielissä.

Valtion, kunnan tai kirkon järjestämää tai maksamaa kielikoulutusta merkitään koulutuksena ja kursseina, mikäli sen määrä ylittää 2 ov. / 4 op. / 50 h. Muuta kielikoulutusta merkitään, mikäli sen määrä ylittää 5 ov / 10 op / 180 h.

Millaisia luottamustehtäviä merkitään?

Nimikirjaan merkitään huomattavat luottamustehtävät. Tällaisia ovat ainakin:

 • Eduskunta ja hallitus
 • kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus
 • kirkolliskokous, hiippakuntavaltuusto, tuomiokapituli, kirkkovaltuusto, seurakuntaneuvosto, kirkkoneuvosto ja kirkkohallitus

Varajäsenyyksiä ei ole merkitty nimikirjaan. Yksityisoikeudellisten yhdistysten ja säätiöiden hallitustehtäviä merkitään vain, mikäli ne ovat laajuudeltaan valtakunnallisia tai vähintään valtakunnallista piiritasoa edustavia. Paikallisia yhdistyksiä ei merkitä. Viran tai virkatehtävän perusteella hoidettua luottamustehtävää ei merkitä nimikirjaan.

 

Nimikirjan luotettavuus?

Nimikirja nauttii ns. julkista luotettavuutta. Siinä esitettyä tietoa ei tarvitse erikseen todentaa. Julkisen luotettavuuden vuoksi nimikirjaan merkitään vain todisteellisesti esitettyjä tietoja.

Nimikirjassa olevat vanhentuneet tai väärät tiedot on aina korjattava.

Nimikirjan julkisuus?

Nimikirja annetaan nimikirjaotteena. Nimikirjaote on julkinen asiakirja. Salaisia nimikirjatietoja ovat rangaistus- ja tuomiotiedot.

Yhtäältä julkisuuden ja toisaalta salassapidon vuoksi nimikirjaan merkitään aina sen käyttötarkoitus. Käyttötarkoitus määrää annettavan nimikirjaotteen muodon.

Tyypillisiä käyttötarkoituksia ovat:

 • viranhakua varten
 • kappalaisen viran hakua varten
 • kirkkoherran viran hakua varten
 • palvelussuhde-etujen laskentaan varten

Missä nimikirjan pitämistä säädellään?

Kirkkolaissa nimikirjan pitämisestä säädetään KL 6:23 §:ssä. Tietojen tallentamisessa, käyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan nimikirjalakia. Kirkohallitus on antanut vuonna 1999 Kirkon nimikirjaohjeen.