Tulostettava versio

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit 2016

 

Kirkolliskokous ja hiippakuntavaltuuston vaalin 2016 tulos

Vahvistettu vaalin tulos kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaaleissa läpi menneistä ehdokkaista.

Sivun oikeasta reunasta löytyvät tarkat taulukot läpi menneistä ehdokkaista sekä varajäsenistä.

 

Kirkolliskokous maallikot (7):

Tähtinen Tapio

Sorvari Heikki

Jalava Markku

Kaskinen Anna-Mari

Karppinen Hannele

Salli Päivi

Lumijärvi Johanna

 

Kirkolliskokous papit (3):

Linnoinen Päivi

Turtiainen Jouni

Salo Kalervo

 

Hiippakuntavaltuusto maallikot (14):

Sorvari Heikki

Rantala Sirpa

Kiuttu Pekka

Aspila Pentti

Salli Päivi

Lumijärvi Johanna

Ahonen Lea

Tunkelo Lauri

Sipilä Jorma

Graeffe Hanna

Mykkänen Jouni

Pohjonen Kauko (tilalle Haarlaa Topi 2018)

Luuk Pekka

Saarnio Rauno

 

Hiippakuntavaltuusto papit (7):

Linnoinen Päivi

Vähäsarja Juha

Nenonen Heikki

Salo Kalervo

Järvinen Ilkka

Huomo Vilppu

Peltovirta Margit

 

Äänestysprosentit

Maallikoiden äänestysprosentti kirkolliskokousedustajien vaalissa sekä hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalissa oli n. 85 %.

Papiston äänestysprosentti kirkolliskokousedustajien vaalissa sekä hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalissa oli n. 69 %.

 

Ehdokasgalleria 2016

Tutustu kaikkiin ehdokkaisiin täällä:

http://ehdokasgalleria.evl.fi/ehdokasgalleria2016/

 

Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit Espoon hiippakunnassa

Espoon hiippakunnasta valitaan kirkolliskokoukseen vuosiksi 1.5.2016 - 30.4.2020 seitsemän (7) maal­likkoedustajaa ja kolme (3) pappisedustajaa.

Espoon hiippakunnasta valitaan hiippakuntavaltuustoon 1.5.2016 - 30.4.2020 14 maallikkojäsentä ja seitsemän (7) pappisjäsentä.

 

Ehdokasasettelun päättyminen ja valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjat

Ehdokasasettelu päättyy eli valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja ehdokaslistoineen on toimitettava tuomiokapitulille 16.11.2015 klo 16 mennessä.

 Vaaliasiakirjat löytyvät kirkon verkkopalvelusta, Sakastista osoitteesta:

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content2C39D4

 

Ehdokkaaksi asettuminen

Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalissa vaalikelpoisia ovat viimeistään 9.2.2016 18 vuotta täyttävät hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan kristillisestä vakaumuksesta tunnetut konfirmoidut jäsenet, jotka eivät ole vajaavaltaisia (holhouksen alaisia). Myös seurakunnan palveluksessa olevat, pappeja lukuun ottamatta, voivat olla ehdokkaina. Hiippakuntavaltuustoon ei ole vaalikelpoinen tuomiokapitulin palveluksessa oleva henkilö tai virkansa perusteella tuomiokapitulin jäsenenä oleva henkilö.

Kirkolliskokouksen pappisedustajien ja hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten vaalissa vaalikel­poisia ovat kaikki hiippa­kunnan papit. Määräaikaisesti pappisvirasta pidätetty pappi ei kuitenkaan ole vaalikelpoinen.

 

Oikeus asettaa ehdokkaita

  • Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalissa vähintään kymmenen (10) vaalissa äänioikeutet­tua henkilöä voi perustaa valitsijayhdistyksen, joka voi nimetä enintään kolme kertaa niin paljon kuin hiippa­kunnasta on valit­tavia jäseniä
  • Kirkolliskokouksen maallikkojäsenten vaalissa Espoon hiippakunnassa voi yhdessä ehdokaslistassa olla enintään 21 ehdokasta.
  • Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalissa Espoon hiippakunnassa voi yhdessä ehdokaslistassa olla enintään 42 ehdokasta.
  • Kirkolliskokouksen pappisedustajien ja hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten vaalissa vähintään kolme vaalissa äänioikeu­tettua pappia voi perustaa valitsijayh­distyksen, joka voi nimetä enintään kolme ker­taa niin monta ehdokasta kuin vaalissa valitaan.
  • Kirkolliskokouksen pappisedustajien vaalissa Espoon hiippakunnassa ehdokkaita voi olla yhdessä ehdokaslistassa enintään yhdeksän (9).
  • Hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten vaalissa Espoon hiippakunnassa ehdokkaita voi olla yhdessä ehdokaslistassa enintään 21.
  • Kirkolliskokousedustajien vaalia ja hiippakuntavaltuuston vaalia varten tarvitaan erilliset valitsijayhdistykset, joiden jäsenet voivat kuitenkin olla samoja. Joku valitsijayhdistyksen jäsenistä on nimettävä asiamieheksi ja joku puolestaan tämän varamieheksi. Asiamies ja varamies eivät voi olla itse ehdokkaina. Muut valitsijayhdistyksen jäsenet voivat olla myös itse ehdokkaina.

 

Äänioikeus 

  • Kirkolliskokouksen maallikkoedusta­jien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen sekä seu­rakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet.
  • Milloin sama henkilö on jäsenenä sekä seurakuntaneuvostossa että yhteisessä kirkkovaltuustossa, hän käyttää äänivaltaa vain yhteisen kirkkovaltuuston jäsenenä. Seurakuntaneuvostossa hänen sijastaan käyttää äänivaltaa varajäsen. (Yhteisen) kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenenä oleva pappi, riippumatta siitä mihin hiippakuntaan hän kuuluu, ei voi äänestää maallikkoedustajien vaaleissa, vaan ainoastaan oman hiippakuntansa pappisedustajien ja -jäsenten vaaleissa. Seurakunnan hallintoelimeen kutsutaan papin tilalle varajäsen.
  • Kirkolliskokouksen pappisedustajien ja hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten vaalissa äänioikeutettuja ovat hiippa­kunnan papit. Viime vaaleista poiketen äänioikeusrajoituksia ei enää ole ja kaikki hiippakunnassa vaalipäivänä kirjoilla olevat papit saavat äänestää. Määräaikaisesti pappisvirasta pidätetyllä papilla ei kuitenkaan ole pappisvirkaan perustuvaa äänioikeutta.

 

Vaalin toimittaminen

Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalit toimitetaan tiistaina 9.2.2016. Äänestäminen tapahtuu seurakunnan kirkkovaltuustossa tai seurakuntaneuvoston jäsenten ja seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittujen jäsenten yhteisessä kokouksessa. Yhteisen kokouksen kutsuu koolle seurakunnan kirkkoherra. Kokouksen puheenjohtajana toimii seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja.

Kirkolliskokouksen pappisedustajien ja hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten vaalit toimitetaan tiistaina 9.2.2016 rovastikunnan pappien kokouksessa, jonka kutsuu koolle lääninrovasti.

Jos äänioikeutettu ei voi saapua vaalikokoukseen, hän saa lähettää virallisen äänestyslippunsa taitettuna vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa, jonka päälle hän on merkinnyt nimensä ja sen, että siinä on hänen äänestyslippunsa.

Vaalikokouskutsussa on ilmoitettava ennakkoäänestysmahdollisuudesta ja sen käyttämisen tavasta. Kutsun mukana on toimitettava ennakkoäänestyksessä tarvittava aineisto.

 

Vaalilautakunta

Tuomiokapituli on istunnossaan 26.5.2015 asettanut kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, jonka puheenjohtajaksi on nimetty laamanni Olli Saunanoja, jäseniksi kappalainen Sampo Luukkonen, käräjätuomari Outi Nokso-Koivisto, seurakuntapastori Maija Saario ja kehitysjohtaja Seppo Samila. Varajäseniksi on nimetty kappalainen Kimmo Ansamaa, seurakuntapastori Riitta Haapa-aho, Kira Järves, perinnerakentaja Risto Miettinen ja kappalainen Tuula Peura. Vaalilautakunnan sihteerinä toimii lakimiesasessori Sari Anetjärvi.

 

 

Seurakuntien äänet ja painokertoimet maallikkovaaleissa

PDF-tiedostoYhdistelmä seurakuntien väkiluvuista ja äänimääristä sekä äänten painokertoimet (273 kB)

Lomakkeet valitsijamiesyhdistyksille

PDF-tiedostoKielto maallikot.pdf (9 kB)
Kielto osoitetietojen antamisesta, maallikot
PDF-tiedostoKielto papit.pdf (9 kB)
Kielto osoitetietojen antamisesta, papit
PDF-tiedostoVaaliaineisto 2015-16.pdf (2.2 MB)
Luettelo vaalimateriaaliaaleista, vaalin aikataulu ja vaaliohje